fbpx

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja za prodaju i usluge prodajnog asortimana Verdecor d.o.o. (u daljnjem tekstu “Verdecor”). Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za sve ugovorne odnose između Verdecora i stranaka, koji su pravne ili fizičke osobe, ako takvi opći uvjeti poslovanja nisu u cijelosti ili djelomično izričito isključeni pismenim ugovorom između Verdecora i stranke odnosno ako su pojedini uvjeti u pismenom ugovoru između Verdecora i stranke uređeni drugačije.

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01. ožujka 2022. godine.

Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.verdecor.hr


VALJANOST OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Ovi opći uvjeti poslovanja važeći su u trenutnoj verziji, uključujući i sve buduće ugovore o isporuci robe, ugovore o naknadnim isporukama i popravcima između stranaka u tekućem poslovnom odnosu, bez potrebe za ponovnim uključivanjem ili pozivanjem na opće uvjete poslovanja nakon već ugovorenog. Društvo Verdecor d.o.o. će pri svakoj promjeni općih uvjeta poslovanja informirati stranku pismeno o promjenama i poslati na zahtjev kopiju o izmijenjenim uvjetima.

Naši opći uvjeti poslovanja vrijede neograničeno. Različiti, proturječni ili dodatni opći uvjeti poslovanja će postati dio ugovora, samo kada je društvo Verdecor d.o.o. njihovu valjanost izričito priznalo. Taj se zahtjev primjenjuje u svakom slučaju, na primjer, čak i ako društvo Verdecor d.o.o. kod poznavanja općih uvjeta poslovanja ugovornog partnera isporuku bezrezervno izvrši.

Svaka odredba ovih uvjeta vrijedi sama za sebe.

Što se tiče dokumenata čiji prijevod je dodan na stranom jeziku, a koji se odnose na ugovor, za koji je hrvatski jezik jezik pregovora, prijevod služi samo kao informacija. Za sadržaj ugovora ključan je samo hrvatski tekst.

Napomene o valjanosti zakonskih odredbi služe samo kao pojašnjenje. Čak i bez takvog pojašnjenja, vrijede zakonske odredbe, osim ako nisu izravno mijenjane u ovim općim uvjetima poslovanja ili izričito bile isključene.


IZVEDBA I NADLEŽNOST

Mjesto izvršenja za sve ugovorne obveze je adresa sjedišta Verdecora u Osijeku.

Pravne veze između naručitelja i Verdecora podliježu nadležnom sudu u Osijeku.


PONUDE

Ponuda je zakonski pravovaljan dokument kojim su definirane sve daljnje poslovne aktivnosti između Verdecora i stranke. Naše ponude su podložne izmjenama. One predstavljaju poziv naručitelju, za dostavljanjem obvezujuće narudžbe za sklapanje ugovora. Ako se nakon narudžbe ništa drugo ne zaključi, društvo Verdecor d.o.o. ima pravo narudžbu prihvatiti u roku od dva tjedna od dana kada je zaprimljena.

Opisi i fotografije naših proizvoda su samo približno mjerodavne. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, u okviru tehničkog napretka ili dizajnerskih promjena napraviti izmjene na proizvodima. Uobičajena odstupanja u boji zelenila su moguća, iako su biljke stabilizirane u svom najboljem stanju.

Zadržavamo naša prava vlasništva i autorskih prava u poslanim dokumentima, a posebno dizajnima, crtežima, skicama i ilustracijama. Oni se ne smiju kopirati ili dostaviti trećoj osobi bez našega pristanka.

Industrijski dizajn proizvoda (Registered Community Design) zaštićen je i registriran pod brojem 008868426 pri European Union Intellectual Property Office te je u Republici Hrvatskoj kažnjiva svaka izrada, ponuda i stavljanje na tržište (u promet), uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je sadržan tuđi industrijski dizajn ili na koji je primijenjen tuđi industrijski dizajn ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe. Kažnjivo je i svako korištenje licencijom protivno odredbama ugovora o licenciji ili nezakonito prisvajanje naslova dizajnera industrijskoga dizajna.

Pojedinačni individualni dogovori nakon zaključivanja ugovora po narudžbi (sporedni dogovori, dopune i promjene) uvijek imaju prednost nad općim uvjetima poslovanja. Takav dogovor priznaje se samo kao pisani dodatak (aneks) osnovnom ugovoru.


CIJENE

Sve cijene, ukoliko nije drukčije dogovoreno, su iskazane u neto iznosu i kod isporuke dobara i/ili usluga će se kod obračuna primjeniti važeći Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Dodatni troškovi kao što su pakiranje, dostava, osiguranje, će se posebno obračunati.

Ukoliko PDV nije sadržan u našem računu, naročito zbog navoda naručitelja, polazimo od “dostave unutar zajednice” u smislu članka 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno prema čl.79.st.3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost bit će prema svakom pojedinom slučaju definirano u napomenama računa razlog neobračunavanja PDV-a. Ako polazimo od “prijenosa porezne obveze” i teretimo se za PDV naknadno u tom slučaju je kupac obvezan, taj iznos, kojim se Verdecor tereti, u potpunosti isplatiti društvu Verdecor d.o.o. Ova dužnost je postojana neovisno o tome da li društvo Verdecor d.o.o. duguje porez na dodanu vrijednost u državi ili izvan vlastite države.


DOSTAVA

Dogovoreni datum isporuke je ispunjen, ako je roba napustila mjesto određeno od strane Verdecora do kraja isteka datuma isporuke ili da je naručitelju dostavljena informacija o poslanoj pošiljci.

Rokovi isporuke počinju danom potvrde narudžbe, odnosno prioritetno danom plaćanja narudžbe. Poštivanje vremena isporuke uvjetovano je ispunjenjem dogovorenih obveza plaćanja. Osim toga, vrijeme isporuke počinje nakon ispunjenja tih ugovornih obveza, koje su utvrđene individualnim ugovorom.

Kod kašnjenja isporuke prema navedenim odredbama, novi termin isporuke obvezujući je tek nakon pismene potvrde zaposlenika Verdecora. Jednako vrijedi i za termine koji su na temelju pravnih odredbi postali obavezni.

U slučaju da je dostava onemogućena radi više sile ili događanja, koja nam otežavaju isporuku ili čak ju čine nemogućom (npr. prirodne katastrofe, smetnje u poslovanju, štrajk, isključenja s rada, nedostatak sirovina, problemi u prometu), bez obzira na to da li se javljaju kod nas ili kod drugih dobavljača i da ne možemo izvršiti isporuku na vrijeme ni primjenom uobičajenih mjera opreza, pomjeraju se termini isporuke odnosno produžuju se rokovi isporuke onoliko koliko su smetnje trajale. Ako smetnja potraje duže od 3 mjeseca onda svaka stranka ima pravo otkazati ugovor u pismenom obliku. U slučaju otkazivanja ugovora potrebno je nadoknaditi društvu Verdecor d.o.o. sve troškove već odrađenih poslova sa materijalom. Na zahtjev jedne od stranki druga stranka se treba pri isteku tri mjeseca roka odugovlačenja izjasniti želi li se pridržavati ugovora ili ne. Društvo Verdecor d.o.o. se obvezuje da će naručitelja obavijestiti o bilo kojem kašnjenju roka isporuke. Jednako vrijedi i za prestanak kašnjenja.

Ako je Verdecor odgovoran za kašnjenje roka isporuke, naručitelj može raskinuti ugovor, nakon što nam je u pismenom obliku postavio razuman naknadni rok i nakon što je taj rok neiskorišteno istekao. Zahtjevi za naknadu štete zbog nepridržavanja dogovorenog vremena isporuke dovode do naknade štete samo kod nemarnosti društva Verdecor d.o.o. ili njihovih zastupnika. To ne vrijedi ako je posao zaključen. Pravne odredbe ostaju nepromijenjene.


ISPORUKA I PREUZIMANJE

Isporuka počinje od mjesta koje je odredio Verdecor, gdje je ujedno i mjesto izvršenja izrade narudžbe. Na zahtjev i trošak naručitelja roba će se poslati na drugo odredište. Ako nije drugačije dogovoreno, društvo Verdecor d.o.o. ima pravo samo odrediti način slanja.

Za opasnosti od oštećenja robe odgovoran je naručitelj i to najkasnije pri preuzimanju. Međutim kod kupnje prijevoza, rizik od slučajnog pogoršanja i slučajnog oštećenja robe kao i opasnost od odgode spada na špeditera ili na drugu osobu zaduženu za obavljanje prijevoza već s isporukom robe.

Naručitelj je dužan prilikom dostave otvoriti i pregledati dostavljenu narudžbu ispred dostavljača i utvrđenu štetu uz svjedoka, odmah reklamirati dostavnoj službi. Naknadne reklamacije Verdecor neće uvažiti.


JAMSTVO I REKLAMACIJE

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22.), kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode u sjedištu društva, pisanim putem na adresu VERDECOR d.o.o., Orahovička 38, 31000 Osijek ili putem elektroničke pošte slanjem e-maila na info@verdecor.hr.

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ako je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Verdecor d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

Ako se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Verdecor d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za proizvod bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen. Ne jamčimo istovjetnost zamijenjenih proizvoda jer su proizvodi unikatne i ručne izrade.

Rok za reklamacije istječe utvrđenim terminima jamstva za proizvode, odnosno od trenutka potvrde narudžbe odnosno početka izrade narudžbe. Verdecor daje jamstvo za sljedeće proizvode na sljedeći vremenski rok: sve mahovine i lišće 3 godine, sve paprati 1 godinu te svo cvijeće 1 godinu od trenutka izrade narudžbe.

Kupac ima obvezu čuvati robu u dobrom stanju tijekom razdoblja zadržavanja što naročito uključuje poštivanje Uvjeta i preporuka za montažu i održavanje proizvoda. Također, Verdecor ne odobrava jamstvo za sve zahvate na proizvodima koje je radio klijent u svom aranžmanu.

U slučaju neispunjavanja Uvjeta i preporuka za montažu i održavanje proizvoda, klijent ne ostvaruje nikakva jamstva na Verdecor proizvode.


NAKNADA ZA ŠTETU

Zahtjev o nadoknadi štete radi nedostataka isporučene robe je isključen, ako Verdecor nije odgovoran za nemogućnosti ispunjenja isporuke ili nemarnu dostavu od strane dostavljača. Zahtjev za naknadu štete za nedostatke ili posljedične štete koje proizlaze iz dostave neispravne robe pretpostavlja da je Verdecor nedostatak prouzročio u slučaju namjerne i grube nepažnje.


UVJETI PLAĆANJA

Verdecor dostavlja predračun kupcu te se kupac po narudžbi obvezuje provesti plaćanje po predračunu.

Ako kupac kasni s uplatom više od 10 dana ili postoje dokazani razlozi za sumnju nemogućnosti plaćanja, nismo dužni napraviti nikakve daljnje isporuke po trenutačnim ugovorima. Za slučaj da kupac otkaže već potvrđenu narudžbu po kojoj je pokrenuta proizvodnja, nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.


OSTALO

Verdecor je dužan isporučiti robu tek nakon jamstva o financiranju kupnje.

Ovi Opći uvjeti se smatraju dostavljeni klijentu ukoliko je elektroničkom poštom dostavljen link na službenu web stranicu na kojoj su objavljeni (www.verdecor.hr), ukoliko su dostavljeni elektroničkom poštom ili preporučenom poštom.